FlexiHealth

ประกันสุขภาพ Flexi Health

แผนประกันสุขภาพที่เลือกความคุ้มครองที่สอดคล้องกับชีวิตที่เลือกเอง เพื่อชีวิตและสุขภาพที่ดีกว่า

ผลประโยชน์

เลือกแผนประกันสุขภาพตามความต้องการทั้งแบบประกันสุขภาพแบบเลือกได้ และ แบบสำเร็จรูป
ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกสำหรับค่าล้างไต ค่ารักษาเคมีบำบัด รังสีบำบัด
เลือกความคุ้มครองแผนสุขภาพเพิ่มเติมผู้ป่วยในแบบเติมเต็ม และ/หรือ ผู้ป่วยนอก
ครอบคลุมทุกอาณาเขตทั่วโลกเลือกความคุ้มครองสูงสุดถึง 100 ล้านบาท

แผนประกัน Flexi Health

ทุนประกันชีวิต 200,000 บาท

ค่าห้อง ค่าอาหาร 6,000 / วัน

ค่ารักษาพยาบาล 3 ล้าน / ปี

ค่ารักษา OPD 12,000 /ปี

ทันตกรรม 5,000 / ปี

คุ้มครอง

โรคร้ายแรง  /  อุบัติเหตุ  /  ผ่าตัด  /  ICU

ตัวอย่าง

เบี้ยอายุ 16-34 ปี เฉลี่ย 24,xxx บาท/ปี เท่านั้น   |     อายุ 0-14 ปี เฉลี่ย 25,xxx บาท/ปี

สุขภาพผู้ป่วยในแบบพื้นฐาน (IPD) คุ้มครองกรณี

  • ผ่าตัด บาดเจ็บ เจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็ง หัวใจ ภาวะไตวาย
  • อุบัติเหตุฉุกเฉิน ภายใน 24 ชม. (OPD)
  • ค่ารักษาพยาบาลในหอผู้ป่วยวิกฤต (ICU)
  • ค่ารักษาพยาบาล (OPD) สำหรับ ค่าล้างไต เคมีบำบัด รังสีบำบัด
  • ค่าศัลยกรรมในช่องปาก
  • ค่าตรวจเลือด X-ray ก่อนหรือหลังแอดมิดภายใน 30 วัน

สุขภาพผู้ป่วยในแบบพื้นฐาน (IPD)

ค่าห้อง ค่าอาหาร

6,000 บาท/วัน   (แผน Smart)   |  8,000 บาท/วัน   (แผน Silver)   |    10,000 บาท/วัน   (แผน Gold)

ค่ารักษาพยาบาลเหมาจ่าย

3 ล้าน/ปี   (แผน Smart)   |  6 ล้าน/ปี  (แผน Silver)   |    10 ล้าน/ปี  (แผน Gold)

ค่ารักษาพยาบาลฐานะผู้ป่วยนอก (OPD)

แผน Smart  12,000 บาท/ปี

แผน Silver 35,000 บาท/ปี

แผน Gold  50,000 บาท/ปี

ค่ารักษาแพทย์ทางเลือก

แผน Smart  5,000 บาท/ปี

แผน Silver 10,000 บาท/ปี

แผน Gold  15,000 บาท/ปี

ค่าตรวจรักษาทางทันตกรรม

แผน Smart  5,000 บาท/ปี

แผน Silver 10,000 บาท/ปี

แผน Gold  15,000 บาท/ปี

สนใจติดต่อได้เลย

line insure2you